Documents

Entre les diferents activitats que duu a terme L’Espona, s’inclouen les publicacions, que, de forma més o menys periòdica, es van editant. Aquestes publicacions inclouen els volums de la col·lecció “Fent Espona” que és el nom de la col·lecció en la qual s’inscriuen els llibres que edita l’associació.

Llibres

Des de 2003, L’Espona ha elaborat anualment un opuscle per distribuir entre els seus socis. Aquesta és una publicació que ha anat experimentant una evolució, des de les primeres edicions fins a la línia encetada l’any 2009. Per això, l’opuscle consta de dues etapes força diferenciades.

En un principi, l'opuscle consistia en la reproducció de textos on es fes referència a la Palma, amb la voluntat de preservar aquesta part del nostre patrimoni històric a partir de la seua divulgació.

L’any 2009 s’experimenta un important gir en la trajectòria de la publicació que duu a canviar-li el format, a fer-ne una edició de més qualitat –tipus llibre– i a convertir-lo en una publicació de més entitat –a partir d’aleshores es publica amb ISBN– que ofereix un treball de recerca completament inèdit sobre la Palma i el seu entorn més proper. Els opuscles que, fins ara, han sortit amb aquest format són:

Opuscles

El Reble va ser un butlletí que cada dos mesos es distribuïa gratuïtament entre els socis i que va aparèixer entre maig de 2001 i gener de 2018, quan va finalitzar la seva singladura.

El butlletí va sorgir amb l'objectiu de convertir-se en el nexe d'unió i de comunicació constants entre l’Associació i els socis i sòcies. Per a fer-ho possible, comptava amb tres seccions. L'editorial era l'àmbit en què la junta mostrava la seua opinió sobre diferents qüestions. Les activitats havien de servir per informar dels diferents actes de l'Associació, així com d’altres activitats d’interès dels àmbits més propers. L'article constituïa l'espai reservat per tal que els socis i sòcies de l’Espona aportessin les seves opinions

Els cent Rebles finalment apareguts, amb els seus articles i les seves editorials, constitueixen un patrimoni que probablement posarem en valor a través d'algun tipus de publicació, ja sigui llibre o opuscle.

Rebles

Sobre nosaltres

L’Associació Cultural L’Espona va sorgir l'any 2000 amb la voluntat de fomentar l’estudi i la divulgació de la història, la cultura i les tradicions pròpies de la Palma d’Ebre, i amb la intenció d’afavorir la solidaritat, el respecte i la tolerància, així com la interrelació i la convivència entre tots aquells que conformem el teixit social del poble. Des d'aleshores, organitza diferents iniciatives i activitats culturals i ofereix una sèrie de serveis tant als seus associats (que actualment superen el centenar) com a tot aquell que hi pugui estar interessat, així com al públic en general.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account